GY汉语字典

查找笔画“5”,找到 383 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ài , yì āo , wā bā , bà , pā quǎn bái bàn bāo běi běn biān biàn pā , pà bīng bǐng cāng cháng chào chǐ chì chì chū chú chù chú , chù cōng cóng cǔn dá , dǎ dài dàn dàng dāo , tāo huì dāo dī , dǐ diàn diāo diāo dīng dīng dǐng dìng dìng dōng dōng dou du , ge duì tuō dǎi àn è ěr ěr ěr èr fā , fà , fèi fǎn dào fàn fàn féng , píng gài gài gān gǎn gāng gǎo gōng guā guǎ guǎ guái guàn guǎng guī , kuì guǐ 氿 guǐ , jiǔ hán hàn hàn bèn , hāng hào hóng hóng hòng huí huì huì huì jiā jiá jiān jiàng jiāo qiú jiào jiē , jié jié jīn jǐng jiōng jiū jiù jiù gōu , jù kǎ , qiǎ kān kǎn kāo kě , kè ge , xi ge , ri ke , mu , wu kòu kuài kuai kuàng lán lè , yuè liáo líng , lǐng , lìng lìng lóng mài māng máo mǎo mǎo mén miǎn miè mín mǐn nǎi nǎi , rèng ní , nǐ diǎo , niǎo nín níng , nìng , zhù piē píng qiān qiān qiàn qiǎo jū , qiě qióng qióng qiū qiú qiú qiú qiú qiú rǎn ràng rèn rèn rèn rēng réng rǒng ha , me , ru san shān shǎn shàn cháng shēn shēng shèng shī dàn , shí shi shǐ shǐ shì shì shì shì shì shù shù , zhú shuǎi shuài shuǐ wǎng suì tāi , tái tài tài tàn tāo tǎo le , te , wu tián tiáo tīng tīng dǐng tǐng tóng tóu tuō wài wèi xiān xiān xiān xiě , xiè xìn xiōng xuán xué xún xùn xùn yāng shè , xié , yè gē , yì yi yīn yìn yǒng yòng yóu yòu yòu yuàn yuē yuè yùn zhá yóu gá , yà , zhá zhà zhān , zhàn zhàng zhào zhé ka , yi zhěng zhēng , zhèng zhī zhī zhī , zhǐ tuó zhǔ , zhù zǎi , zī , zǐ zuǒ