GY汉语字典

查找笔画“4”,找到 246 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

bàn bào bèi xiōng biàn huǒ bīng cāng cháng , zhǎng chē , jū chě , chǐ chóu , qiú chǒu chǒu chuāng cóng dǎi dān dèng diào dīng dìng dǒu , dòu duì ě e , o fǎn fāng fēn , fèn fēng fēng , fěng , fèng fèng fū , fú 巿 fǔ , fù gài gài gāng wǎng gōng gōng gōu , gòu guài guàn guàn ha , ri han huā , huà huàn huǒ jiàn , xiàn jié jiè jiè jīn jīn jǐn , jìn jǐng jiū jiǔ kāi kàng kǒng lǎo lín liù , lù lún me , mo , ne máo mǎo mào miǎn nà , nèi nèi 廿 niàn niú niú pán piān , piàn pin pū , pú qiàn qiē , qiè ōu , qū quǎn quàn rǎn rén rén rèn réng rǒng róu róu shǎo shēng shén , shí shì , zhī shì shōu shǒu shū shū shuān shuāng shuǐ tài jīn tiān tīng tíng tún , zhūn wǎ , wà wàn wàn wāng wáng , wàng wéi , wèi wéi wēi wén wū , wù mó , wú xīn xiōng yuán áng , yǎng ǎo , yāo yáo yi yín yǐn yǐn yóu yǒu yú , yǔ yuán yuē yuè yún yún yún yǔn zān zā , zhā , zhá zhāng zhǎo zhī zhǐ zhōng , zhòng zhǎo , zhuǎ zhuān gōng kàn qīng gòng hǎn