GY汉语字典

查找笔画“21”,找到 354 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ài ài àn áo áo bèi biàn biāo biāo biāo biāo piào cān cāng zang chài chán chán chàn chāng chǎo chèn dāng chī chi chóu chóu chú chuī chǔn cōng cóng cuān dāng dào diān duì duó ér er fān fān fán fǎng fén fēng fēng fēng gǎn gàn , gòng gāo gāo è gàn guān guàn guàn guī guì hài kàn hàn háo hào hào hào hōng huá huān huán huán xié huì huì suì huò huò huò jiān jiān jiān jiān jiān jiǎn jiàn o jìn jīng jiù jiu jué jué jué kòu kuī guī kuí kuí lài lǎi lán lán lǎn làn làn léi léi léi léi lěi lěi lèi lí , lǐ , luó lián lián liáo lìn líng liú liú liú lóng lóng lóng lóng lóng lóng lǒng lòu , lù luó luó luó luǒ mán mán méng méng méng mǐn nǎng niǎn niè niè nóng ròu nuó pāng páng pào péng pín jiàn qián qiān qián ri , ya qiàng qiāo qiáo qiáo xiū qiū qiū quán quán què ráng rǎng ruò ruò sān shāng shè shè shè shè shī shī shí sǒu shuài shuāng shuāng suǐ sǔn táng téng téng tián tián tiáo tiě wéi wēi wèi wēn wén wēng xiá xiān xiān xián xiāng xiāng xiāo xiāo xiāo xiāo xié xiè xiè xiù juàn xūn xùn yān yǎn yǎn yǎn yǎn yàn yáng yáo yáo yǎo yào yào yín yǐn yīng yīng yīng yīng yīng yíng yōng yōng yóng yōu yōu yòu yáo yuán yuè yuè yuè zǎn zàn zāng zāng zàng zhān zhān zhé dǎn zhī zhí zhì zhì zhōu zhòu zhū zhú shǔ zhuàn zhuàn duì zhuó zōng zuān zuǎn sǒng