GY汉语字典

查找笔画“20”,找到 513 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ān ān ào bǎi bāo bǎo bào biān 鯿 biān biàn biāo biāo bīn bīn bìn cǎn can chān chán chán chán chán chǎn chàn chèn zhēng chēng chēng chéng chī chì chǒng chōu chóu chū chù chuàn chūn chūn chuò 鶿 cuó dài dài dàn dàn dǎng dǎng dàng 翿 dào dèng dié dié di , mi dǐng dong dòu dòu duī duī duǒ è è è fán fán fán fán fàn fèi fēn fén fèn fēng gōng guàn guī gui guì , jué lán háo háo hóu huā huá huī huái huān huān huān huán , huàn huàn huàn huáng huǐ huì huà huì huì huò huò huò jiā jiān jiān jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiàn jiāo jiǎo jiào jiē jié jìng juān jiáo , jiào , jué jué jué jué jué kāi kǎn kǎn kuàng kuì guì kuì kūn lán lán lán lán 繿 lán lán lǎn láo láo léi lěi zhàn lián liǎn liǎn liàn liàn liào liáo liáo lín lín lín lín líng lìng líng liú liú liáo , liù liù lóng lóng lóng lóng lóng lǒng lǒng 徿 lòng lóu lóu mān méi méi méng mián miàn miè miè náo niáng niàng niè niè niè níng nóng nóu nóng nòu nún nuò páng péng péng piān piāo piāo piāo piǎo piǎo qi qiān qiān qiǎn qiǎng qiáng qiáo qiào qié qíng qiū qiū qiū jué quān huān quán quán ráng , ràng ráng ráng rāng , rǎng rǎng rǎng ràng ràng ráo róng róng róu róu sāi sǎn sāo shàn shàn shàn shàn shàn shàn shén shì shì shi xiè shǔ shuāng shuāng shuàng suì tái tán tàng tāng téng tèng zān tiáo tiě tīng tuán tuó tuǒ wài wēi wēi wēi wéi wèi wēn wèn xiā xiān xiān xiān xiǎn xián xián xiǎn xiǎn xiàn xiàn sǎn xiàn xiāng xiāng xiāng xiǎng xiǎng xiāo xiào xiào xié xīn xín xìn xīng xìng xuān xuán xué xūn xūn xūn yān yán xián yǎn yǎn yǎn yǎn yàn yàn yàn yàn yáng yáo yàn 耀 yào yīn yǐn yīng yīng yīng yīng yīng yīng yīng 櫿 yíng yíng yǐng yǐng yǐng yīng yuān yuán yuán yuè yuè yuè zān zàn zào zào zào zào zéi zhān 騿 zhāng chēng zhěn zhēng zhī zhì zhì zhōng zhòu zhú , zhuó zhuàn zhuó zhuó zōng zōu zuǎn zūn zūn