GY汉语字典

查找笔画“18”,找到 789 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ài ài ài ān áo áo ào bǎi bài bān bāng bàng bao bēi bèng bī , pī biān biān biāo biāo biāo bié bīn bìn bìn bīn càn chēng cào chá chài chān chán chán chǎn chǎn chǎn chàn chuō cháo chén chěn chèn chéng chì chì chōng chōng chóng chóu chóu chǒu chū chú chú chu chú chú chǔ chuǎng chūn chuō cōng cóng còng zǎn cuàn cuì da dài dié dān dàn dāng dàng dàng dǎo dào dēng deng dèng diàn diàn diāo dōng dòu duàn duì tuō é é é è è ēng fān fān fān fān fán fēi fèi fèi fén fén fēng fēng fēng gāng gāo gǎo gǎo gǎo ge gěng gōng guā guān guān guān guān guàn guǎng guī guī guī guǐ guì guì gǔn gùn xié hǎn hàn hàn hào huá huà huà huān huán huán huàn huàn huáng huáng huǎng huàng huī huì huì huì huì huì huì huò huò huò jiā jiá jiān jiān jiān jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiàn jiàn jiàn jiàn jiāng jiāng jiàng jiàng jiāo jiāo jiāo jiǎo jiǎo zān jiào jiē jié jué jīn jǐn jìn jìn jìn jìng jǐng juān jiān juàn juē jué jué jūn jūn jùn jùn jùn kǎi kǎi kài kǎn 躿 kāng kào kuáng kuàng kuàng kuàng kuī kuǐ kuì kuì kuān kūn guō kuò lái là , lái lài lán lǎn làn láo láo láo lào léi lěi lěi lěi léi léi lèi li lián lián liǎn liàn liáng liáo liáo liáo liáo liáo liáo 賿 liáo liáo liè liè lín lín lín lǐn lǐn liú liú liú liú liú liú liù liú liǔ liǔ liù lóu lóu lóu luò mài mán wéi me mèn méng méng méng méng měng mèng mián miǎn miè mǐn miù náng náo náo ér , nào něi niǎn niè niè niè niè níng nóng nóng nòng nòu nòu nuò wēn ōu ōu ōu ǒu pái pán pán pán pán pàn páng pěn péng péng péng pái pián piǎo bào , pù qi qi qià qiān qián qiāng qiāng qiǎng qiāo qiǎo qiào qiáo qiào qīn qín qǐng qǐng qióng qióng qióng qiū qiū qiū qiú quán què què rán ráng rǎo rào róng róng róu rǒu ruǎn ruǐ ruò sāi sǎn sǎn sǎn sǎng sāo sāo sào shā shā shā shāi shān shàn shàn shāng shāng shāo shè shè shè shēn shēn shěn shěn shēng shéng shí shì shū shū shú shǔ shǔ shǔ shuāng shuò sōng sōu sòu sǒu suí suí suì suì suì sǔn sǔn suō suǒ suǒ suǒ xià tái tān tán tán zhàn tāng táng táng tǎng chóu táo táo téng téng tiān tián tiáo tiè tuán tuó tuó wāi wàn wàn guì wēi wéi wěi wěi wěi wèi wèi wèn wēng guī ka , ke , nou , zi xiá xiá xià xián liáo xiǎn xiǎn xiàn xiǎng áo , xiāo xié xiě xiè xiè xiè zèng xīng xiū xiū xuán xuàn xue xūn xūn xūn xún yān yán yán 檿 yǎn yǎn yàn yàn yàn yáng yáo yáo yào yào yào yào yín yín yín yǐn yīng yíng yīng yíng yíng yōng yōng yóng yǒng yōu yōu 瀀 yōu yòu yu yuán yuē yūn wén yǔn yùn yùn yùn zān zān zàn zàn cuó , zàn zàng zāo zāo zēng zhā zhān zhān zhāo zhàn zhào zhào zhé zhé zhé 鮿 zhé zhèn zhèn zhī zhí zhí zhí dí , zhí zhǐ zhì zhì zhōng zhōu zhū zhū zhū zhuān zhuān zhuǎn zhuī zhuó zhuó zhuó zòng zōng zōng zōng ba , li , si , xi jiē zuǐ zūn zūn zuǒ yàn yu téng