GY汉语字典

查找笔画“17”,找到 1048 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

āi ái ài ài ài ài , hé àn ān ān àng áo áo ǎo áo bān bǎn bāng bàng bào bào fàn bēng běng bi bǐng biān biān biān biān biǎn xuē biàn biāo biāo biǎo biē bīn bīn bīn bīn bìn bìn lán bìng pán cā , chā cài càn càn cáng , zàng càng cáo cáo cūn céng chā cuō chā chán chán xín chǎn cháng cháng chang 鲿 cháng chàng cháo chè chè chēn chén chèn chēng chēng cheng chěng chī chí 罿 chōng chóu chóu chóu chóu yān chǔ chǔ chu chù chù chù chù chuí chuí cōng cōng cōng cóng cuān , cuàn cuàn cuì cuì cuì cūn dāi dài dài dài dàn dān dǎn dān dāng dàng dàng dàng dǎo dǎo dǎo dǎo dēng dèng dèng dèng chí diān diǎn diàn diāo diào diē dié dìng dìng dòng dōu dòu duān duàn duàn duī duì duì duì , dūn dūn duō ě e è ě ér ér ěr ěr fán , pó fán fēi fēi fèi fèi fén fèn fèn fēng jiè gài gān gān gàn gǎo 鴿 gòu gòu guā guàn guàn guǎng guī guǐ guì guì guó guō guō guó hǎi hài hān hán hàn hàn háo háo háo hào héng héng hōng hōng hóng hóng hòng hóu hóu hòu huá huà huán huán huán huáng huáng huáng huáng huáng huǎng huī huī huí huǐ huǐ huì guì huì huì huì huì huì shéng hūn huō , huó , huò huò huò huò jiá jiǎ jiān jiān jiān jiān jian jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn xián jiàn jiàn jiàn chán jiàn 橿 jiāng jiāng jiāng jiāng jiǎng jiàng jiàng jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo jiǎo jiǎo jiǎo jié jié jié jié jié jiě jí , jiè jìn jin jìn jìn jìn jìng jiǒng jiǒng jiù jiù jué jué jué jūn jùn 駿 jùn kǎi tāo kāng kào kěn kēng kòng kòu kuài kuǎn kuǎng kuàng kuàng kuī kuí kuí kuí kuí kuì kuò kuò kuò kuò kuò la lài lán lán lán lán lán lán làn xiàn làn liáng láo láo la , luo lèi léi léi , lěi 濿 lián lián lián lián lián lián liǎn liǎn liǎn liǎn liàn liàn zhù liǎng liáo liáo liào liáo liǎo , liào liè liè liè lín lín lín lǐn lǐn lín líng líng líng líng lǐng liú liú liú liū , liù lóu lóu lóu lǒu luán luó luò luò mái mài mǎn màn wàn máng mǎng máo mào me me méi méi měi mèn méng méng méng méng méi , mí mián miǎo miǎo miè miè miè miè mín míng móu 麿 móu móu móu nái nǎi nóng tuo nián niǎn niǎo niè níng níng níng níng níng nìng nóng nóng nòu nuǎn nóng nuò nuò pài pán pǎng péng pai , ying xiù piāo piǎo piāo piāo piáo piǎo pín pín píng píng qī , xī qiān qiān qian qián qiàn qiàn qiàn qiāng qiāng , qiǎng qiáng qiáng qiāng qiǎng qiǎng qiāo qiāo qiāo qiáo qiáo qiáo qiè qiè qīn qīn qín qǐn qìng qìng qìng qióng qiū hóu quan quán què què ráo rén róng róng róu 嶿 ru ruán sāi sài sǎn sāo sào sāo sào cǎn , zān zōng shāi shēn shān 縿 shān shān shān shàn shàn shàn shāng shāo shěn shēng shēng shèng shī shī zhái shì , zhē shì shū shū shǔ shuài shuāng shùn shùn ái sǒng sǒng sòng sòng sōu 餿 sōu suī suǐ suì suì suì suì suì suō suō 髿 shā tái tái tái tán tán tǎn táng táng táng táng xíng tāo tāo téng tián tiáo tiǎo tīng tóng tóng tóng tōu 篿 tuán tuǎn tuī tuí tuì tún zōng wǎng wǎng wēi wēi wéi wéi wéi wéi wěi wěi wěi wěi wèi wèi wèi wèi wēn wēn wen wen wén wén wén wěn wèng 鼿 xi 谿 xiá xiá xiá xià xià xiān xiān xiān xiān xián xián xiǎn xiǎn xiǎn xiàn xiāng xiàng xiǎng xiǎng xiàng xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiǎo xiào xiào xié xiè xiè xiè xīng xīng xīng xǐng xiū xiu xiū xiù xuè xuān xuān xuán xuàn xué xué ri xun xūn xūn xūn xín yān yān yán yǎn yàn yàn yáng yáng yǎng yǎng yǎng yáo , yóu , zhòu yáo yáo yǎo yàn nì , yí yī , yǐ dù , yì yīn yīn yīn yīn yǐn yǐn yǐn yìn yīng yīng yīng yīng yíng yíng yíng yíng yíng yíng yíng yōng yòng yōu yōu yǒu 輿 yuán yuán yuè yuè yùn yùn zǎn zàn zāo zǎo zǎo sào , zào zào zhá zēng zēng zēng zhá zhǎ zhà zhāi zhān zhān niǎn zhǎn zhāng zhǎng shàng zhào zhào zhé zhè zhēn chěn zhēn zhī zhí zhì zhì zhì zhì tī , zhì zhì zhì dié , zhì zhōng zhōng zhōu zhōu zhōu zhōu zhòu zhū zhū zhú zhǔ zhuā zhuā zhuàn zhuàn zhuàn zhuì zhuì zhuō zhuō , zhuó zhuó zhuó zhuó zǒng cōng zòng ba , ha zuǎn zuǐ cuì zuì zuō hǎn kuì chūn qiú