GY汉语字典

查找笔画“16”,找到 1332 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ǎi ǎi ai ài ài ài ài ài ān ān án àn áo áo áo ào bài bān bān bàn bāng bàng bāo bāo bǎo bào bào bèi bèi bēn bèng bèng biǎn biàn biàn biàn biāo biāo biāo biāo biǎo biǎo bié bīn bīn bǐng xué báo , bó , bò cān cān cǎn càn càn cang cāng cāng cāo cāo 褿 cáo cǎo chā chǎ chái chān chán shàn chǎn chāng chāng chāng shǎng chǎng chǎng cháo chén chén chěn chěn chèn chēng chēng chēng chēng chéng chéng chī chī chí chì chōu chōu chóu chóu chǒu chú chǔ chù chuài chuán chuāng chuǎng chuí chūn chūn chún chún , duì chǔn chuǎn chuò chuò cōng cóng còu cuàn cuàn cuàn zhuàn , zuǎn cuī cuī cuǐ cuì cuō cuō cuó cuò ta , tui chou dài dān dān gǎn dǎn dàn dàn , tán dàn dàn dàn dàn dāng dāng dǎng dàng dǎo dào dào dēng dēng dī , dí zhú diān diàn diàn diàn diàn diāo diāo diāo diāo diào diào diào dié dié dié dìng dōng dòng dōu duàn duì dūn dūn tuí dūn dùn dùn duó duǒ ě è è è è ě ér ér ěr èr fa fān fǎn fán fán fán fán fēi fēi fěi fèi fēn fēn fén fén fén fén fěn fèn fèn féng fěng fèng gǎn gāng gāo gāo gāo gǎo jiā gěng lǒng gōng gōu guǎn guǎn guǎn guàn guī guī kuì guī gǔn guǎn guō guǒ hài hān hān hàn hàn hàn hàn hàn hāo hāo hāo háo hào hào hào huì héng héng hōng hōng hóng hóng , hòng hóng hóng hòng hòng huái huái huài xuān huán huán huán huán huán huàn huàn wàn huáng huáng huáng huáng huǎng huǎng huǐ yuě huì huì kuài huì hui huì huì huì huì hūn hún hùn huò huō , huò huò huò huò huò huò jiǎo jia jiā jiā jiá jià jiān jiǎn jiān jiān jiǎn jiàn jiàn xiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiāng qiáng jiāng jiāng jiǎng jiǎng jiàng qiáo jiāo jiāo , jiǎo , jiào , yāo jiǎo jiǎo jiǎo , zhuó jiào jiào jiào jié zhì jǐn jǐn jìn jìn jìn jìn jing jīng jǐng jǐng zhǔ jǐng jǐng jǐng jìng jìng jìng jiōng jiǒng tóng jiǒng jiù juǎn juǎn juàn jué , xué jué jué jué jūn , qún jùn kàn kàn kāng kěn kěn kōu kuǎi kuài kuài kuài kuǎn kuǎng kuàng kuī kuí guì kuì kuì kūn kūn kǔn kuò ke , o lái lái lài lài lán lán lán lǎn lǎn lǎn làn láng lǎng láo lao liáo lào lěi lěi léi , lèi lèi léng lián lián lián lián lián lián lián liǎn liàn liàn liǎng liàng liáo liáo , liǎo , liào liáo liào liáo lín lín lín lín lín lín lǐn lǐn lǐn lǐn lǐn lìn lìn lìn lìn líng líng líng líng 魿 líng líng líng líng liú liú liú liú liǔ liù liù lóng 窿 lóng lóng lóng lōu lòu lòu lu lun lún luō luó luǒ luò ma mān mán mán mǎn man màn màn mǎng máo měi měi mén mén mèn mēng méng méng méng měng měng mèng miàn miè miè xiōng mín mín míng mó , mò móu nài nài nán nǎng náo nián nián niáng niǎo niǎo niè niè niè niè niè níng níng níng nóng náo nóng nóng nòu nuó nuò nuò pán péng páng pǎng páo pào péi pēn pēng péng péng péng péng pián pián piǎn biāo piáo piǎo piē bīn píng píng 諿 qi qiān qián qián qián qiǎn qiàn qiàn qiāng qīng qiáng qiáng qiáng qiáng qiāo qiāo qiāo qiāo qiāo qiáo qiáo qiáo qiào qiào , shāo qiào qīn qín qín 澿 qín qín qín qīng , zhēng qíng qíng qìng qióng qióng qióng qióng qiū qiū qiú qiú qiú qiǔ quán quàn quán qué rán rǎn rǎng ráo rǒng róng róng róng èr róu róu ruǎn ruǐ ruì rùn ruò sāi zān sǎng sēn shā shà shāi shàn shàn shàn 樿 shàn shàn shāo xiāo shē shēn shēn shēn shēn shěn shèn sheng shī shī shi shì shì shì shì shì shì shòu shū shǔ shǔ shù shù shù shuǎng shùn shùn sāo sōng sōu sǒu , sòu sǒu sòu suǎn suī suī suǐ suì suì suì suì sūn suō tái tái tài tán tán tán tán tǎn tǎn tǎn tāng tāng , táng táng táng táng táng táng tàng tāo tāo táo diāo táo tēng téng téng téng tí , tǐ tiān tian tiǎn miǎn dāo dié tīng tíng tóng tóng tóng tóng tóng tóng tóu tǒu tuān tuí tuí tuí tuǐ tuǐ tūn tún tún tuó tuó tuó wàn wàn wei wēi wěi wèi huì zhì wèi wèi wèi nèi wèi wèi wēn wēn wén wén wén wēng wēng wèng shè , xī shàn xi xiá xiá xiá xiān xiān xiān xiān xián xián xián xiǎn xiǎn xiàn xiàn xiàn xiàn xiàn xiàng xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiǎo xiǎo xiǎo xiào xié xiè xiè xiè xiè xiè xiè xiè xiè xiè xiè xīn ha , na , xi xīn xīn xīng xing xīng xǐng xìng xiū xiù huán , qióng , xuān xuān xuān xuān xuàn xuān xuàn xuē xuē xué xué xuè xūn xūn xún xún xún tán xún xún xún yān yán yán yán yǎn yǎn yàn yān , yàn yàn yàn yàn yāng yāng yáng yáng yāo yáo yāo yào yào rùn ài , yī , yì yī , yì yīn yīn yīn yǐn yǐn yǐn yìn yìn yìn yīng yīng yīng yīng yīng yīng yíng yíng yíng yíng yǐng yǐng yǐng biān yōng yōng yōng yōng yōng yōng yǒng yóu yóu yuǎn yuān huán , yuán yuán yuán yuán yuán 黿 yuán yuàn yuè yuè yuè yūn jūn yún yún yún yùn yùn yǔn yùn zāi zài zàn zàn zǎo zào zào duó zēng zèng zēng zèng zèng zhā zhǎ chuài zhai zhān zhān chán zhān zhān zhān zhǎn zhàn zhàn zhàn zhāng zhàng zhàng zhàng chāo zhāo zhào zhé xí , zhě zhě zhè zhēn zhēn zhēn zhēn zhēn zhěn zhěn zhēng zhēng zhěng zhèng zhí zhí zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhōng zhǒng zhòng zhōu zhou zhòu zhòu zhū zhǔ zhù zhù shù zhù zhuān zhuān zhuǎn zhuāng zhuī zhuì chuò zhūn zhuó zhuó za zōng zǒng zòng zòng cóng zōu zōu 踿 zuī zuǐ zuì zuì zuì zuì zūn bà , pá zhuō