GY汉语字典

查找笔画“14”,找到 1644 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

āi ái ái ái ǎi ài ài ài ān ān ǎn ǎn àn áo áo āo , áo áo ao bài bèi bǎn bàn bāng bǎng , bàng bǎng bǎng , bàng , pāng , páng bàng bǎo bǎo bǎo pào bào bèi bèi bèi bèi bēng bēng bèng biǎn biǎn biǎn , pián biàn biāo biāo biāo biāo biāo biāo , piào biāo , biào bié biè bīn , bīng bīn bīn bīn bīn bìn bìn bìn bǐng bing bǐng bo cǎi cài cán cán cǎn zàng cáo cáo cáo cáo cēn chā chā chá chā , chá suǒ chài , cuó chān chán chán chán chán chán yǎn chǎn chǎn chàn cháng cháng cháng chǎng chǎng chàng chàng cháo chǎo chě chè chēn chén chén chén chěn chēng chēng chēng chēng chéng chéng chéng chǐ chì chì chì chì chōng chōng chóng chóng chòng chóu chóu chǒu chòu chū chú zhū chuò chù chuǎn chuàn chuāng shuǎng chuí chún chún chǔn chuò cōng cōng cōng cōng cōng cáo cóng cóng zōng còng cuī wěi cuī cuī cuī cuī cuǐ cuì , suì cuì cuì cūn cuō cuó dāi dài dān dān dān dān dān dǎn dàn dàn dàn dàng dàng dǎo dǎo dao dào dào dē , dēi dēng dèng dèng dèng dī , dí diào diān diàn diào diào dié dié dié dié 嵿 dǐng dǐng dìng ka , li , xi diū dōng dōu dòu duān duān duàn duàn duī duì dūn dun dùn duó duǒ duò tuò duò é é è è ě ě ēn ér ěr ěr ěr fān fán fàn fǎng fēi fēi , fěi féi fěi fěi fèi fén fèn fēng fēng fèng fu gā , gǎ gài gān gān gǎn gǎn gàn gāng gāng gàng gāo gāo gāo , gào gǎo gǎo háo gǎo gào gào gōng gòng gòu gòu gòu gú , hú gǔ , jiǎ guā guā guǎ guǎi guān guǎn guàn guàn guàn guàn guāng guǎng héng guī guī guī guī , huá , xié guǐ guì gǔn gǔn gǔn hùn guō guō guō guō guó guó guó guó guó guǒ 粿 guǒ guǒ guǒ guǒ hǎi hān hān han hán hǎn hàn hàn hàn háo háo hào hè , kào hóng hóng hóng hóng hòng hóu hóu hóu hòu chí hua huá huá huà huà huán wàn huàn huàn huáng huáng huáng huáng huǎng huàng huī huī huī huì huì huì huì huì hūn hǔn hùn huǒ jiā jiǎ jiǎ jiǎ jià jiàn jiān jian jiǎn jiǎn jiǎn jiàn jiàn jiàn , kǎn jiàn jiāng jiāng jiàng jiǎng jiǎng jiàng jiāo jiào jiāo jiāo jiǎo jiǎo jiǎo jiǎo jiǎo jiǎo jiào jiào jiào jiào jiào jiē jiē jié jié jié jié jié jié jiè jiè jǐn jǐn , qín jǐn jìn jǐn jǐn jǐn jìn qín jìn jīng jīng jīng jǐng jìng jìng jìng jìng jìng jǐng jiǒng jiǒng jiū jiù jiù ju juān juān juàn juàn jué qiāo jué jué jué jūn jūn jūn jūn jūn jùn jùn jùn jùn kǎi kǎi kàn kàn kāng kāng kāng kāng kào kào kào kēng kōng kōu kōu kòu kòu kòu kuǎ kuài kuān kuáng kuí kuǐ kuì hùn kun kūn kūn kūn là , zhà lái lán lǎn lǎn láng láng láng lǎng láo lǎo lào léi léi léi lèi lèi li lián lián lián lián lián liǎn liǎn liàn liáng jīng liáng , liàng liǎng liǎng liáo liáo liáo liào liáo liáo liáo liǎo , lù liào lín lín lín lín lín lǐn lìn líng líng lǐng liū liú liú liú liǔ lóng lóng lóng lóu lóu lóu lóu lóu lǒu lǒu lǒu lóu lòu lòu lòu 馿 luán lüè lún lún lún luó luó luò lěi , luò , tà luò luò ma mài mán mán mán 滿 mǎn màn mān , màn màn màn màn màn màn màn mán , màn , wàn máng miáo máo mào mào mào méi méi méi méi méi měi mèi mèi mèi méng méng měng měng mèng móu 綿 mián miáo miè mín mǐn mǐn míng míng míng míng miào , miù , móu mó , mú máo xióng nài nǎo nèn niàn niàng niǎo niè níng nòu nuò nuò ōu ǒu òu òu bǐ , pái pán pán pàn pāng páo péi péi pèi pēng pèng péng péng piāo piāo , piǎo , piào piāo , piǎo piāo , piào piáo piào piào piē , piě piè píng píng bó , pò , tuò póu wén 榿 qǐ , qìng qiān qiān kēng qiān quān qián qián qián qián qiǎn qiǎn qiǎn qiàn qiàn qiàn qiàn qiāng qiāng qiāng qiāng qiāng qiāng qiāng qiáng qiáng qiáng qiǎng qiāng qiàng qiāo , qiáo qiāo qiāo qiāo qiáo qiáo qiáo , qiào qiào qiào qiè qiè qiè qīn qǐn qǐng qīng qīng qìng qìng qiōng qiū qiū qiú qiú qiú quán quán quǎn què què qiāo yǐn rán rǎo rén rěn rèn rèn róng róng róng róng róng nèn ruǎn ruí ruì ruò sāi sài sǎn , shēn sāng sāo sào sēng shā shà shà shān shān shān jiān shǎn shàn shàn shāng shāng shāng shāng shāng cháng shàng shāo sháo shē shē shè shè shēn shēn shèn shèng shèng shī shāi , shī shī shí shí shí shì shì shì shì shòu shòu shòu shòu shū shū shú shù shù shù shuà shuāi shuang shuàng shuǎng shuō shuō sòu shuò shuò shuò zhōng sǒng sòng sōu sōu sǒu sǒu suān suàn suí suì sūn sǔn suō sù , suō suō suǒ suò tái tái tái tài tán tǎn tàn tàn tàn tāng táng táng táng táng táng táng tǎng tàng tāo tāo tāo tāo táo táo táo téng tián tián tiǎn tiǎn tiǎn tiáo tiáo tiě tiě tíng tíng tǐng tōng tōng tóng , zhuàng tóng tóng tóng tóng tóng tòng 跿 tuán zhuān tuán tuán tuán tuàn tuī tuí tuǐ tuì , tùn tuǎn tuō tuó tuó tuǒ wěi tuò wān wǎn wǎn wǎn wǎng wǎng wàng wéi wéi wéi wéi wěi wèi wēi wèi wěi wei wèi , yù wēn wēn wén wén wén wěn wěng zhuā ēi xiǎn xiá xiá xià xiān xiān xiān xiān xiān , xiǎn xián xián xiàn xiàn xiàn xiàn xiāng xiǎng xiǎng xiǎng xiàng xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiào xiào xiào xiao xié xié xiě xiè xiè xiè xìn xīng xíng xíng xǐng xìng xióng xiòng xiòng xiū xiū xiū xiù bāo xiù , yòu xiù shī , xū xu xuān xuán xuán xuàn xuàn xué xūn , xùn xūn , yìn hūn xún xún xùn jùn yān yān niān yán yán yǎn yǎn yàn yàn yàn yàn yàn yāng , yàng yáng yǎng yàng yàng yáo yáo yáo yáo yáo diào yáo yáo yǎo yào yào yào xiè yīn yīn yīn yín yín yín yín yǐn yìn yīng yīng xíng yīng yīng yīng yīng yīng yīng yíng yíng yíng yǐng yōng yōng yōng yōng yǒng yǒng yōu yóu yóu yǒu yòu yuān yuān yuán yuán yuán yuàn yuàn yuàn yūn yūn yún yǔn yùn yǔn zāi cáng , zāng zāng zāo zéi zèn zēng zēng zhā , zhá zhā zhá zhǎ zhā zhà zhāi zhāi dí , zhái zhài zhǎn zhǎn zhǎn niǎn , zhǎn zhǎn zhàn zhāng zhāng zhāng zhāng zhāng zhāng zhāng zhāng zhǎng zhàng zhàng zhàng zhào zhào zhào zhào zhē zhē zhé zhé zhē , zhè zhè zhēn diān zhēn zhēn zhēn zhēn chén zhèn zhèn zhǐ zhēng zhēng zhěng zhèng zhī zhī zhī zhǐ zhí zhí zhì zuì zhì zhi zhì chì , zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhōng zhōng zhǒng zhǒng zhōu zhou zhǒu zhū zhū zhū zhū zhu zhù zhù zhuān zhuàn zhuàn , zuàn zhuì zhuì zhuì zhǔn zhuō zhuó zhuó zhuó zhuó zōng zōng zōng zōng zǒng zǒng zòng zōu zōu zuī zuǐ zuì zǔn zùn lou cǎn zhèng