GY汉语字典

查找笔画“12”,找到 2062 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ā āi ái ài ān ān ān án ǎn ǎn , àn , yǎn āo áo áo ǎo ào ào ào bāi bai bǎi bān bǎn bāng bǎng bàng bàng bàng , bèi mǎng bàng bǎo , bǔ , pù bǎo bǎo bǎo bào bēi bēi bèi bèi bèi bèi bèi bèi bèi bēn bēng bēng běng běng biān biān biān , biǎn biǎn biàn biàn biàn , pián biàn biāo biāo bīn bīn bīn bǐng bìng bǐng bìng cái cǎi cān cān cān cán cǎn cāng cāng cǎo xi , ze chā chā chā chā chá chá chá , zhā chá chān chān càn , chán chán chán chán , shàn chán chǎn chēng chang chāng cháng chǎng chāo , zhuō chāo chāo cháo , zhāo chē chè chè chēn chēn chén chéng chén chěn chèn chèn chēng , chèng chéng chéng chéng chéng chéng chéng chéng chéng , chěng chěng chī chī chí chí chí chǐ chǐ chǐ chì chì chì chòng chóu chóu chóu chòu chòu chú chú chú chú chú chǔ chǔ chǔ chù shū chù chuāi , chuǎi , chuài chuí chuàn chuán chuǎn chuāng chuàng chuí chuí chuí chūn chūn chún chún chǔn zhuì chuò cōng zǒng cōng cóng còu cuàn cuì cuì cūn cuō cuó cuó cuó cuó cuó cuó què cuò dā , tà dā , dá dǎi dài dài dān dān dān dàn dàn dàn dàn dàn dāng dǎng dàng dàng dàng dǎo dao dào dào bèng dēng děng diān diān diǎn dian diàn diàn diāo diāo diào diē dié , zhá dié die dié dié , shé dié dié dié dié dié dié dié dǐng dìng dìng diū dōng dǒng dòng dòng dòng dōu dǒu dòu dòu duān duǎn duàn duàn duàn duī duì , dūn dùn dùn duō duō duó duō duó duo duǒ é é é é é è è 崿 ě ě è ě è è ě ě er ér èr èr fān , pān fán fàn fàn fàn fāng fáng fēi fēi fēi fēi féi fěi fěi fèi fèi fēn fēn fén fén fèn fèn fēng fēng féng fēng fēng , fèng fēng féng féng fèng fèng fǒu fū , fú fu fu 秿 guì gāi gāi gǎi gài gài gài gài qián gān gǎn gàn gàn gāng gāng gǎng gàng gāo gǎo gào gē , gé gé , gě gé , há gěi gèn gèn geng gēng gēng gēng gèng jiē gōng gōu gōu 豿 gǒu gòu xiǒng gǔ , hè , hú gù , hù guā chàng guā gua guà guān guān guǎn guàn guàn guī guī guǐ guǐ guǐ guì guì guì gǔn gǔn , gùn jùn guō guō guō guō guó guǒ guǒ guò hān hān hán hán hán hǎn hàn hàn háng háng háo hào hào hē , hè he niè hēi fēng hōng hōng hōng hōng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóu 帿 hóu hóu hóu hòu hòu hua huá huá huà huán huán huán huán huǎn huǎn huàn huàn huàn huàn huàn huàn huàn huāng huāng , huǎng huáng huáng huáng huáng huáng huáng huáng huáng huáng huáng huáng huī huī huī huī huī huí huí huì huì huì huì huì huì huì mǐn hūn hūn hūn hún hùn huō huǒ huò huò huò huò jī , qī jiā jiā jiā , xiá jiá jiā jiá jiá jiá jiǎ jiǎ jiǎ jiān jiān jiān , qián jiān jiān jīng jiān qián jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn , jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiān , jiàn jiàn jiàn qián jiàn jiàn xián jiāng jiǎng jiǎng jiàng jiāo jiāo jué jiāo jiǎo jiǎo , jiū , qiū jiǎo jiǎo jiào jiē jiē jiē jiē jiē jiē jiē jiē jiē jiē jié jié jié jié jié jiè jīn jin jīn jìn jīng jīng jīng jǐng jìng jìng jìng jìng , liàng jiǒng jiǒng jiǒng jiū jiū jiū jiǔ jiù jiù jiù jū , qiè jū , jú chǎo juān juān juàn juàn juàn jùn jué jué jué jué jué jué jué jūn jùn jùn kāi kāi kāi kǎi kǎi kǎi kǎi kǎi kān kān jiǎn 欿 kǎn kàng kāng ke kēng kēng kòu kòu hù , kǔ kua kuài kuǎn kuāng kuàng kuàng kuàng kuí kuí kuí kuí kuì 媿 kuì kuì kuì kuì kuì hua kuì kūn kūn kūn kǔn kǔn kǔn kùn kuò kuò kuò kuò kuò lā , lá , lǎ , là la là , xī lái lái lái lāi lái lán lán lán lǎn lǎn láng láng láng láng láng lao láo láo láo bi , e lěi lěi léng lēng , líng lèng lì , luò lián lián liǎn liàn liàn liàn liàn liàn liàn liáng liáng liǎng liàng liàng liàng liáng , liàng liáo liè liě , liè lín lín lín lìn líng líng líng líng liú liú liú liǔ lóng luò xiàng lóu lóu lóu lǒu lōu , lǒu lu 祿 luán lüè lún lún luó luó 笿 luò luò là , lào , luō , luò mǎi mài mán mǎn miǎn máng mǎng máo móu mào mào 貿 mào mào méi méi méi méi méi méi méi méi měi měi měi mèi mèi mèi mèi mèi men mèn mián mián miǎn miǎn miǎn miǎn miǎn miǎo miǎo miǎo piē mín mín mín mǐn mǐn mǐn míng mǐng mào eng , mi nái 渿 nài nán nan nǎn nǎn nǎn nàn náo náo náo nǎo nǎo něi nian è niǎn niē yán niè níng níng níng niǔ nuǎn nuó pái pái pài pài pán pàn pāng páng páo páo , pǎo péi péi pēn , pèn pén pén pēng péng péng péng pèng pao , xi bēi , pí piān pián piǎn piàn pín pīng píng píng píng píng píng pīng píng píng píng ha , tu fā , pō póu yìn pǒu pū , pù qi qiā qiǎ qiǎ qiān qiān qiān jiān qián qián qiàn qiàn qiàn qiàn qiāng qiāng qiāng qiāng qiāng jiàng , qiáng , qiǎng hào qiáo shào qiǎo qiáo , qiào qiè qiè qīn qīn qín qín qín qín qín qǐn qǐn qìn qīn qīng qíng qíng qíng qíng qióng qióng qióng qióng qióng qióng qiū qiū qiú qiú qiú qiú qiú qiú qiú quān quān quán quán quán quán juàn quán quān què què què qún rán rǎn rèn shēn rèn rèn rèn , shèn rèn rèn rèn rèn róng róng róng róng róng rǒng róu róu róu róu ruán ruǎn nuò ruí ruì rùn ruò sāi sāi sān sān sǎn sǎn , sàn sàn sāng sāo sāo sāo sāo sǎo cuì sēn shā shā shà shāi shān shǎn shān shàn shàn dàng shāng shǎng shāo xiǒng shāo , shào shē shé shè shēn sēn shēn shēn shēn shèn shēng shēng shēng shěng shèng shèng shèng shī 湿 shī shī shí shí shí shì shì shì shì shì shì shì shòu shū shū shū shú shǔ shǔ shǔ shù shù shuí lào shuì shuì shuì shùn shùn shuò sǒng sòng sōu sōu sōu sōu sōu sōu sōu sōu sōu suān jùn suí suì cuī suí , suì sūn sūn sǔn suō suǒ suǒ tái tài dàn qín , tán tǎn tàn dǎn tāng táng táng táng táng tǎng tāo tāo táo zhí dī , tí dì , tì tiān tiān tián tiǎn tiǎn tiǎn tiǎn tiāo tiáo tiào tiē tiē dié tīng tíng tíng tíng tíng tíng tíng tǐng tǐng tóng tóng tōng tòng tǒng tǒng tòng tōu tōu tǒu fǒu tuān tuān tuàn tūn tūn tún tún tuó tuó tuó tuó duǒ tuǒ tuò wǎi , wēi wān wān wǎn wǎn wǎn wǎn wǎn wàn wàn wǎng wǎng gàng wǎng wǎng wēi wéi wēi wēi wēi wēi wěi wēi wēi wéi wéi wéi wéi wéi wéi wéi wéi wéi wēi guī , huì , wěi wěi wěi wěi wěi wěi wěi wěi wèi wèi wèi wèi wen wēn qín wén wèn wěng wěng xiā xiā xiá xiá shà , xià xián xián xián xián xián xián xiǎn xiàn xiàn xiàn xiàn xiāng xiāng xiāng xiāng xiāng xiáng xiáng xiǎng 缿 xiàng xiāng xiàng xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo shāo xiāo xiǎo xiào xiào hè , xiē jié , xié xié xiè xiè xiè xiē xiè xiè xiè xiè xīn xīn xìn xīng xīng xíng jiǎng xióng xiòng xiū xiù zhèng chuā , xū xū , xǔ 婿 xuān xuān xuān xuān xuān xuān xuān xuān xuàn xuàn xuē xūn xún xún xún xùn xùn yā , yǎ yān ā , yān yán yán yán yán yán yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yàn yàn yàn yàn yàn yàn yàn xìng yàn yáng yáng yáng yáng yǎng yǎng yǎng yàng yāo yāo yáo yáo yáo xiáo yáo yáo yǎo yǎo yào yào yào è wèi , yí yī , yǐ yīn yīn yīn yīn yīn yīn yín yín yǐn jīn yǐn yǐn yìn yìn yīng yīng yīng yíng yíng yíng yǐng yìng yìng yóng , yú róng yǒng yǒng yǒng yǒng yǒng yóu yóu yóu 鱿 yóu yǒu yòng yòu yòu yòu shē , yú shē wú , yǔ yuān yuān yuān yuán yuán yuán yuán yuán , yuàn yuán yuán yuàn yuán , yuàn yuàn yuè yuè yuè yūn yún yún yǔn yǔn yǔn yùn yùn yùn yūn , yùn yùn zāi zǎi zài zán zàn zàng zàng záo zǎo xùn céng , zēng zèng chā , zhā zhā zhā zhā zhà zhān zhān zhān zhǎn zhàn zhàn zhǎng zhàng zhào zhào te , yo , zhao zhào zhé zhé zhé zhēn zhēn zhēn zhēn zhěn zhěn zhěn zhěn zhèn zhèn zhēng zhēng zhēng zhēn zhèng zhí zhī zhī zhí zhí zhí zhí zhí zhǐ zhǐ zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhǒng zhǒng zhòng zhòng zhòng zhòng zhōu yù , zhōu zhōu zhóu zhǒu zhòu zhòu zhū zhū shǔ , zhǔ zhǔ zhǔ zhǔ zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhuàn zhuàn zhuāng zhuāng zhuāng chuí , zhuī zhuì zhuì zhuì zhǔn zhuō zhuó zhuó zhuó zhuó zhuó , zuó zhuó zōng zōng zōng zōng zōng zōng zōng zōng zǒng còng zǒng zǒng zōu zōu zōu zòu zǎn zuì zuì zuì zūn zuò zuò zhòu qíng