GY汉语字典

查找笔画“11”,找到 1974 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ǎi , ēi ái ái ái ǎi ài ān ān ān ǎn ǎn ǎn àn àn àn ǎo bǎi bai bài bài bàn bàn bāng bāo bào bào , páo , pào bēi bèi bèi bèi bèi bèi bèn bèn bèn bèn bèn bēng bēng bēng , běng , bèng běng běng bèng biān biǎn biǎn biāo biāo biǎo bié bīn bīng bīn bǐng bǐng po 淿 cāi , sī cāi zéi cǎi cǎi cǎi cǎi cǎi cài cān cān cān cān cán cǎn cáo cén ce , ke , o ce , o chā chāi chái càn , chān , shān , shǎn chán chán chǎn chǎn chǎn chǎn chàn chāng chāng chāng chāng chāng cháng cháng cháng cháng cháng chǎng , tǎng chàng chàng chāo cháo cháo chào xiè chè chén chén chén chén chén chěn chēng chēng chēng , dāng chéng chéng chéng chéng chéng chēng chěng chī chī chī chī chí zhí chí 赿 chí chǐ chǐ chì chì zhì chōng chóng chóng chóng chǒng chòng chōu , chóu chóu chóu chóu chǒu chǔ chù chù chù chǔ chuài , chuò chuán chuán chuàn chuāng chuí chuí chūn chún chún chǔn chuò chuò chāo , chuò chuō cóng cōng cóng cóng cóng cóng cóng còu cuī cuì cuì cuì cuì cuì cuó cuǒ cuò cuò dài dài 紿 dài dài dài dài dǎi , dài dān dān dān dǎn , shàn dàn dàn dàn , tán dá , dàn dàn dàn dàn dāng dàng dáo dǎo dào dào , tāo dào dào de , dé , děi diān diǎn niàn diàn diàn diàn diāo diāo diāo diāo diào diào diào shà , tì dié dié dié dīng dǐng dìng dìng diū dōng dōng dōng dōng dōng dōng dòng dōng dòng dōu dòu dòu dòu dòu dū , shé dòu , dú zhǔ duān duàn duī duì dūn duǒ duó duō duó duó duǒ duǒ duò , huī duǒ é é è è è è è ě è ě ě , yān ér ér ér ěr , èr èr fán fán fàn fàn fàn fàn fang fāng fǎng fēi fēi fēi fēi fēi fēi , fěi féi fěi fěi fèi fèi fēn fēn fēn fēn fēn fèn fēng fēng fēng feng fěng fo fu fǔ , pú gāi gāi gài , gě gān gǎn gǎn gǎn gàn gàn gāng gāng gāng gǎng gāo gāo gǎo gào gè , luò jié gēng gěng gōng gǒu gǒu gǒu gòu gòu gū , gǔ gu gu tún guā guà guà guà wǎn guǎn guàn guàn guàn guàn guàn kuāng guī guī guī guī guǐ gǔn gǔn gǔn guō guō guō guó guó guó guǒ guǒ guō guǒ guǒ guò hǎi hān hán hán hán hán hán hàn wǎn yān hàn hán hàn hàn hàn háng háo hào hào huō hēi hén hēng héng hèng hōng hóng hóng hóng 鸿 hóng hóu hǔ , xià hua huá huà huái huán huán huàn huàn huàn huàn huāng huáng huáng huáng huáng huǎng huǎng huī huí huì huì huì hūn hūn hūn hūn hún hùn hún , hǔn huó huò huò huò huò jì , jié jì , zhài jiā jiā jiā jiā qiā jiá jiá jiá jiǎ , jià , xiá jiān jiān jiān jiān jiān jiān jiān jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiàn jiàn jiān , jiàn jiàn jiàn jiāng jiàng péng jiǎo jiáo , jiǎo jiǎo , jué jiǎo jiào jiào jiāo , jiào jiē , jié jiē jiē jiē jié jiē jié jié jié jié jié jiě jiè jīn jīn jǐn jǐn jìn jìn jīng jīng jīng jīng jīng jīng jīng gěng jìng jìng jìng jìng jìng jìng jìng jiǒng jiǒng jiū jiù jiù jiù jū , jù zuī juǎn juǎn juàn juàn juàn juàn jué jué jué jué jǐng juān jué jué jué jué jué zhú jūn jūn jūn , jùn jùn jùn , qū jùn ka , mi , mo , xi kǎi kài kān kān kǎn xiàn kǎn kāng kào kěn kèn kèn kēng kōng kōng kōng kōng kòng kòu kòu jué kuǎn kuǎn kuáng kuáng kuàng kuàng kuī kuí kuí qiú kuí kuǐ kuì kuài kūn kūn kun hùn kūn kūn kūn kūn kūn kǔn kǔn kǔn guā lái lái lái lái lāi lái lái lái lái lái lái lán lāng láng láng láng láng láng lǎng lǎng lao lǎo lè , lēi lèi léi , lěi , lèi lèng lián liǎn liǎn liǎn liàn liáng liáng liǎng liǎng liàng liáo liè liè liè luán lín , lìn lín lán lín , lìn lǐn líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng líng lǐng liú liú liǔ liǔ liù lóng , lǒng lóng lóng lòng lóu , lǚ lóu lòu 鹿 lǜ , shuài 绿 lù , lǜ luán lüè lüè luè lūn lún lún lún lún lǔn lún lún lǔn luō , luó luó luó luó luó mā , má mài màn máng máng máng máng mǎng māo , máo máo máo máo mǎo mào mào méi méi méi méi mén mén mèn mēng méng pān měng mèng mèi , mí mī , mí , mǐ mián mián miǎn miǎn miǎn miāo miáo miáo 庿 miào mín mín mǐn mǐn min míng míng míng ming móu móu nài nǎn náo náo nǎo nǎo chuò nào yán niǎn , niē niǎn niàn niǎo niào niè niàn niè niè nín níng nóng gòu nuò , rě nuò nuò ǒu pái pái , pǎi pái fān pán pāo páo bào pāo péi běn pèn pēng pēng pēng péng péng pěng pěng pěng pèng pí , pì pài piān piǎn piǎn piǎo piāo , piào pín pǐng píng píng píng píng póu , pǒu pǒu qí , qì qiā qià qià qiān qiān qiān qiān qián qián qián qián qián qiǎn qiàn què qiāng , qiàng qiáng qiǎng qiāo qiāo qiáo qiáo qiǎo qiè qiè qiè qín qín qǐn yǐn qǐn qìn qīng qīng qīng qīng qīng qíng qíng qing qǐng qǐng qìng qìng qióng qióng qióng qióng qīng qiū qiú qiú qiú qiú qiú qiú jū , qū juān , juàn , quān quán quán quán quán quán quán quán quǎn què qiāo , qiǎo , què rán rěn rèn rèn réng róng rǒng ruǎn ruǎn ruǐ ruó chuò , ruò ruò ruò shā sāo sǎo sào shā shà shá shà shà shān shān ai , ci , ka , lu shāng shàng shāo tiáo shào shá , shē shē shē shé , yí shě shè shè shè shè shen shēn shēn shěn shěn shěn shèn shèn shèn shēng sheng miǎn , shéng shéng shěng shèng chéng , shèng shī shī shǐ shì shì shòu shòu shòu shòu shòu shū shū shū shū shū shū shū shū shú shù , zhù shù shù shù shù shuā shuàn shuāng , shuàng shuì shuò shuò sōng sōng sōng sōng sōng sòng sōu sǒu 宿 sù , xiǔ , xiù suī suī , suí suí suì suō shā , suō suō suō suǒ suo tái tài tān tān tān tān tán tán tǎn tán tàn tāng , tàng táng tǎng tǎng tāo táo táo táo táo táo te téng tiān tiān tián tián tián tiǎn tiǎn chēn tiǎn tiàn tiáo tiǎo tiào tiào diào , yáo tiē tiě tīng tīng tíng dìng , tǐng tōng tóng tóng tóng tǒng tōu tōu tú , tù zhì tuī něi zhūn tún tún tún tuō tuō tuō tuō tuó tuǒ tuò tuò wāi wān wān wán wan wán wǎn wǎn wǎn wǎn wǎn wò , yuān wǎn wǎn wǎn , yù wàn wǎng wǎng wàng wēi wēi wēi wēi wéi wéi wéi wéi wěi wěi wěi wěi wěi wěi wěi kuí , wěi wěi wèi , yù wèi wèi wèi wén wén wěn wěn wèn wèn wàn huá xǐ , xiǎn xiā xiá xiá xiá xiá xia xiān xiān xián xián xián xián xián xián xiǎn xiàn xiàn kèn xiàn xiāng qiāng xiāng xiāng xiàng cǎi xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiáo xiáo xiáo xiào xié xié xié xiè xiè xiè xiè xiè xiè xīn xīn xìn xìn xìn xíng háng xíng xìng xìng xìng xiōng xiū xiū xiù xuān xuān xuán xuán , xuàn xuán xuàn xuàn xuàn xuě xuè xūn xún xùn ān yān yān yān yān yán yán yán yán yán yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yàn shàn yàn yàn yàn yáng yáng yǎng yǎng yàng yāo yáo yǎo yào xiè yē , yè yi yīn yīn yīn yīn yīn yīn jìn yín yín yín yín yín yín yín yǐn qíng yīng yīng ying yīng yīng yíng yíng yíng yíng yíng yǐng yōng yǒng yōu yóu yóu yóu yóu yǒu yǒu róu yǒu āo yòu huá huò yuān yuān yuān yuān yuān yuán mo yuǎn yuè yuè yuè yǔn yùn yùn zhā zán zǎn zào jiè zé , zuó zēng zhā zhá zhá zhà zhāi láng zhài nián , zhān zhān zhān zhǎn zhǎn zhàn zhàn zhàn zhāng zhāng zhàng zhàng zhāo , zhōu zhé zhé zhé zhé zhé zhè zhēn shēn chén zhēn zhěn zhěn bi , ku , lai , ta zhèn zhèn zhēng zhēng zhēng zhēng zhēng zhēng zhēng , zhèng zhěng zhī zhí zhí zhí zhǐ zhǐ 乿 zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì shì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhòng zhòng zhōu zhōu zhōu zhōu zhōu zhōu zhǒu zhòu zhòu zhū zhū zhū zhū zhú zhòu zhǔ zhū zhù zhù zhù zhù zhù zhuān zhuàn zhuàn zhuāng zhuàng zhuī zhuì zhuì zhǔn zhùn zhuō 涿 zhuō zhuó zhuó zhuó zhuō zhāo , zháo , zhuó zèng , zōng zōng zǒng zǒng zòng zōu cuán , zōu juān zuì zuì zuó zuò jiāo liè