GY汉语字典

查找笔画“10”,找到 1836 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ā , á , ǎ , à āi , ài āi āi , ái ài ài ān ān ǎn àn àn , ě àn àng áo bǎi bei bai , wa bān bān , bō , pán bān bǎn bǎn bàn bāng bāng bāng bàng , bèng bāo báo bǎo bào bào , bō bào bèi bèi bèi bèi bèi , pī bèn běn běn běng biàn biāo biào bié bīn bīng bǐng bìng bìng bìng bìng bìng bāo , bō cái cǎi cán cāng cāng cáo cén cén chā chài chái , zhài chái chǎi , zhǐ chì chài chān chǎn chǎn 倀 chāng chāng , chàng chàng cháo chǎo chào chē chē chě chè chēn chén chen chén chén chén chèn , chēng , chèng chèn chēng chēng chēng chéng , shèng chéng chéng chéng zhēng chěng chěng chěng chěng chēng , chèng chī chī chī chī chī 俿 zhì chǐ chǐ chǐ chì chì chōng chōng chōng chóu , dào chóu chòu , xiù chú chǔ chù , tì chù chuán chuàng chuí chuí chuí chuí chún chún chún chún chuò chuò cī , cǐ cóng cuì cuì cuì cuì cuì cuò cuò cuò cuò cuò cuò dài dài dān dān dān dǎn dǎn dàn dāng dǎng dàng dāo dāo dǎo , dào bǎo dǎo dǎo dao diàn , tián diāo diào diào diào , tiáo , zhōu diē dié dié dié dīng dìng dōng dōng dòng dòng dòng dōu dōu , dū dǒu duo dòu dòu dòu dòu dòu dòu , dú duì dǔn dùn duō duó duò 娿 ē ē é é é é é ē è é , ě , wū , wù ě è 饿 ě ēn ér ér ěr ěr ěr fán fán fàn fàn fāng fāng fǎng fǎng fǎng fǎng fěi fěi fèi fèi fèi fèi fēn fēn fén fén fén fěn fēng fēng péng féng féng fěng fèng póu fóu fǒu fǒu fú , piǎo gāi gāi gān gān gǎn gàn gàn gāng gāng gāo , háo gāo gāo , měi gāo gào gào gē , gé gē , gé gé , lì gēn gēng gēng gěng gěng gěng gěng bǐng , gěng gěng gěng gōng gōng gōng gōng gòng , hǒng gǒng gǒng gǒng gòng gōu gòu gu guǎ guān guāng , guàng guāng guāng guāng guàng guī guī guī guǐ guǐ guì gǔn guō guō hǎi hǎi hài , hé hài hān hán , hàn hán hán hán , hàn hǎn hàn hàn hàn hàn hàn hàn háng háng háng háng háo hào hào hào hào hào hé , hú hé , hè hēng hēng hēng háng , héng héng háng , héng héng hōng hóng hóng hóng hóng hóng hǒng hòng hòu hu hua hua huá huà huà huán huàn huàn huàn huàn huàn huāng huǎng , huàng huǎng huī huī huī , hún huī huí huí huí huǐ huì huì guì , huì huì 贿 huì hùn hǔn huó huò huò huò huò huò xiá gū , jiā jiā jiā jiá jiá jiá jiǎ gǔ , jiǎ , jià jiǎ jiān jiān , jiàn jiǎn jiǎn jiǎn jiǎn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiāng jiāng jiāng jiǎng jiāo jiǎo jiǎo jiǎo jiǎo jiào 轿 jiào jiào jié jié jie jié jié jiè jiè jiè qín jīn jīn jǐn jìn jìn jìn jìn jìn jīng jìng jìng , liàng jìng jìng jìng jìng jìng jìng jiōng jiǒng jiū jiǔ jiǔ jiǔ jiù jiù gōu jié , jú zuì juān juān juān juǎn juàn juàn juàn juàn juàn juàn , jùn jué , juè jué jué jué jūn jūn jùn jùn jùn jùn , xùn jùn jùn kài kài kān kǎn kàn kāng kǎo kǎo kěn kēng kēng ge , xi kōng kǒng kòu kòu kuà kuài kuān kuàng kuàng kuàng kuī kuí kǔn kǔn kǔn kùn guā , kuò lái lāi lāi , lái lāi lāi lái lǎn láng láng láng , làng , liáng liàng lǎng làng làng làng làng léng lāo láo láo , lào láo láo lǎo lǎo láo , lào lào , luò lèi lèng li liè liǎng lián lián lián liàn liáng , liàng liáng liǎng liàng liàng liǎo liào liè liè liè liè liè lìn lìn líng líng líng líng líng líng líng líng lǐng liú liú lóng lóng lóng lòng lu liè luán luán luàn lún lún lǚ , luō luǒ luò luò mái , mān mài mán mǎn máng máng máng máng mǎng máo , mào mǎo mào ma , si méi méi měi měi mèi mén mén měng máng máo méng měng mi pàng mi bì , mì mián miǎn miē miē lín mín mǐn míng mò , mù nǎi nǎi nán nán nán nán , nàn nāo náo nǎo nǎo něi něi néng nu , xi niè nián niǎn niáng niē niè niè niè nin niǔ niǔ nóng nòng nuó nuò ka é , ó xi , yi bà , pá pái pàn fán , pàn pāng bàng , páng páo pào pào pào pēi péi fèi pèi 浿 pèi pèi pèi pēng péng péng pī , pí pián pìn , pīng pīng pīng pín píng pōu pōu póu pǒu bù , pǔ qī , xī quē qiān qiān qiān qiān , yán qián qián qián qián qiàn , qìng qiàn qiāng qiàng qiāo , qiǎo qiáo qiào qiào qiào nìng qiè qiè qiè qīn qīn cén qín jīn qín qín qín qín qǐn qìn qīng qīng qīng qíng qíng qǐng qìng qiú qiú qiú qiú qiú qiú qiú qu quān quán quán quán quǎn quàn quē què què qún qūn qún qún rán rán ráo rěn rěn rěn nèn rèn rèn rèn róng róng róng róu ruì rùn ruó ruò ruò ruò sāi sāng shā suō shā shā shā shā shā , suō shà shài yàn shān shān shān shǎn shàn , yǎn shān , shàn shàn shàn shǎng shǎng shāo shāo , shào shāo shāo shào shào shào shè shè shēn shēn shēn shēn shēn cài shěn shěn shèn shèn sheng shēng shěng shèng shèng shī shí shí shí , shì shì shì shì shì shì shì shì shì shū shū shū shū shū shú shù shuāi shuān shéi , shuí shuì shuì shuì chuò shuò shuò sōng sōng sǒng shù sǒng sōu suān suàn suàn suī suī suī sui suī suí suì cuì suì sūn sǔn sǔn sǔn suō suō suō suǒ suǒ suò 趿 tài tài tán tán tán tǎn tǎn táng cháng , tǎng tàng tāo tāo táo táo , yáo tào tǎo dài téng dóu tí , tì tián tiǎn tiāo tiáo tiǎo tiǎo tiǎo tiě tǐng , tìng tǐng tǐng tǐng tōng , tòng tóng tóng tóng tóng tóng tóng tǒng tǒu tòu shū , tú tuì tūn tuō tuō tuō tuō tuō tuó tuó tuó tuó tuò mò , wà wān wán wán wǎn wǎn wǎn wǎn guān , guǎn , wǎn wáng wáng wēi wéi wéi wěi wei wěi wěi 诿 wěi wèi wèi wén wén wén wěn wèn wēng guō , wō kuà ng , wú āi , xī xiá xiá xiá xiá xiá xià xiān xiān xián xiǎn xiǎn xiǎn xiǎn xiǎn xiǎn xiàn xiàn xiàn mǎn xiàn xiàn xiàn xiàn xiāng xiáng xiáng xiǎng xiàng xiāo xiāo xiāo qiū xiāo xiāo xiāo xiāo xiāo xiáo xiǎo xiào xiào xiào jiào , xiào xiào xiào xié xié xié xié xié xiè xiē xiè xīn shēn , xīn xìn xīng xīng xíng xìng xìng xiōng xiōng xiāo xiū xiū xiū xiù xiù xiù chù , xù xuān , xuǎn xuān xuán xuǎn huàn , xuàn xuàn xuàn xuē xué xué xuè miè xūn xún xún xún xún xùn xùn xùn xùn hē , yá yan yān yān yān yán yán yàn yàn yàn yàn yàn yàn yāng yāng yāng yáng , yàng yáng yǎng yàng yàng yáo yáo yáo yǎo yǎo yǎo yǎo yào yi zhī yí , yì yīn yān , yīn yīn yīn yín yín yín yín yin yín yín yín yǐn yìn yīng ying yīng yīng yíng yǐng yōng yōng yǒng yǒng yǒng chōng , yǒng yong yōu yōu yóu yóu yóu yōu yóu yóu yóu líng yǒu yòu 峿 yǒu xu yuān xuān juàn yuān yuān yuán yuán yuán yuán yuán yuán yuàn yuàn yuè yuè yuè yuè yuè yuè yuè yún yún yún yún yǔn yūn , yùn zhā zāi zāi zǎi zǎi , zài zāng zāng zāng zàng , zhuǎng zàng zāng , zàng zào zào zào zéi zhā zhǎ zhà zhà zhāi zhāi zhǎi zhài zhān zhān zhǎn zhǎn zhàn zhàn zhǎng , zhàng zhāo zhào zhào zhé zhé zhe zhé zhè zhè zhēn chén zhēn zhēn zhēn zhēn zhēn zhēn zhěn zhěn zhěn zhěn zhěn zhèn zhèn zhèn zhèn zhēng zhēng zhēng zhēng , zhèng zhī zhī zhī zhī zhī zhí zhí zhí zhí zhǐ zhǐ zhǐ zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhōng zhǒng zhòng zhōu zhōu zhōu zhōu zhòu zhòu zhū zhū zhū zhú zhú zhú zhù zhǔ zhǔ zhù zhù zhù zhù zhù zhuāng zhuāng zhuāng zhuì zhūn zhǔn zhuō zhuō zhuō zhuó zhuó zhuó zhuó zhuó zōng zǒng zōu zōu zōu zuān , zuàn zuī zuì zùn zuó zuó zuò zuò zuò wāi chuài